Chinese Version / English version
Introduction
Faculty
Research Groups
Publications
Cover Gallery
Facilities
Events
Recruitment
 

 

Faculty Members

Professors

Gang Chen  Nan Chen  Chunhai Fan     Haiping Fang     Jianhua He     Jun Hu     Qing Huang     Bin Li     Di Li   Huajie Liu   Junhong Lv    Shiping Song    Renzhong Tai   Lihua Wang   Yi Zhang   Xiaolei Zuo

Associate Professors

Xiaoqing Cai  Jie Chao  Suhui Deng  Jiang Li  Min Lv  Dun Pan   Cheng Peng  Bo Song  Yanhong Sun  Rongzheng Wan  Kun Wang   Ying Zhu

Albert Einstein Professor of CAS

Anthony J. Leggett (University of Illinois, Nobel Physics 2003)

Nadrian C. Seeman (New York University, Kavli Prize in Nanoscience 2010)

Advisory/Guest Professors

Hongyuan Chen,    Shuit-Tong Lee,    Dongsheng Liu,    Kevin W. Plaxco    Jiye Shi,   Hao Yan,   Carlos Bustamante

 

Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences   Copyright; 2008 All rights reserved.
Address: PO Box 800-204, Shanghai (201800) Tel: +86-21-59553998
 Jiading Campus: Jialuo Rd 2019, Jiading Distrinct; Zhangjiang Campus: Zhangheng Rd 239, Pudong Distrinct
  Contact us