Home
  Committee
  Calendar
  Registration
  Abstract submission
  Accommodations
  Excursion
  Registration fee
  Participants
  Visa information
  Poster
   
  Scientific program
  Social activities
  Proceeding
  Photo gallery
  About Shanghai
  Sponsors
  Contact us
   
  SINAP
  CCNU
  Nearby meetings
  QM2005
 

QM2004

 
International Advisory Committee

 

BLAIZOT, Jean-Paul  (FRANCE)
BRAUN-M¨¹NZINGER, Peter  (GERMANY)
DREMIN, Igor M.  (RUSSIA)
FABJAN, Christian (SWITZERLAND)
GAARDHOJE, Jens-Jorgen  (DANMARK)

GUTBROD, Hans  (GERMANY)
GYULASSY, Miklos  (USA)
HALLMAN, Timothy  (USA)
HAMAGAKI, Hideki  (JAPAN)
HARRIS, John W.  (USA)
HATSUDA, Tetsuo  (JAPAN)
HUANG, Huan-Zhong (USA)
JACAK, Barbara  (USA)
LEVAI , Peter  (HUANGRARY)
LUDLAM, Thomas W. (USA)
MAIANI, Luciano (ITALY)
MCLERRAN, Larry  (USA)

M¨¹LLER, Berndt  (USA)
RICCATI, Lodovico  (ITALY)
RITTER, Hans Georg  (USA)
RUUSKANEN, Vesa  (FINLAND )
SCHUKRAFT, Jurgen  (CERN)

SHEN, Wen-Qing (CHINA)
SHURYAK, Edward V.  (USA)
SINHA, Bikash  (INDIA)
STACHEL, Johanna  (GERMANY)

TSERRUYA, Itzhak  (ISRAEL)
WANG, Xin-Nian  (USA)
WYSLOUCH, Bolek  (USA)
YANG, Fu-Jia (CHINA)
YOUNG, Glenn R.  (USA)
ZAJC, William A.  (USA)
ZHAN, Wen-Long  (CHINA)
ZHANG, Zong-Ye  (CHINA)

 


Local Organizing Committee

 

HONORARY CHAIR£ºLee T.D. (COLUMBIA UNIV. CCAST )
CO-CHAIRS :  

ZHU, Zhi-Yuan  (SINAP, CAS )

CAI, Xu  (CCNU)

SCIENTIFIC SECRETARIES:  
MA, Yu-Gang  (SINAP )
WANG, En-Ke   (CCNU )
   

CAI, Xiang-Zhou  (SINAP)
HE, Zhan-Jun (SINAP)
LI, Ya-Hong (SINAP)
LIANG, Zuo-Tang (SHANDONG UNIV.)
LIU, Feng  (CCNU)
MA, Bo-Qiang  ( BEIJING UNIV.)
SU, Ru-Keng  (FUDAN UNIV.)
WANG, Fan  (NANJING UNIV.)


WANG, Xiao-Lian (USTC)
XU, Hu-Shan (IMP)
ZHAO, Wei-Qin  (CCAST)
ZHOU, Dai-Cui (CCNU)
ZHOU, Shu-Hua  (CIAE)
ZHOU, Wei  (SINAP)
ZHUANG, Peng-Fei  (TSINGHUA UNIV.)
ZOU, Bing-Song (IHEP)