Contact Us

 

Program Schedule

Schedule of Lectures

Data/
Time

Morning

Noon

Afternoon

Evening

26th Oct.
Sunday

Registration(10:00-20:00)

 

 

 

 

 

27th Oct.
Monday

 


Opening Session
Philip Ball(8:30~8:40)
Jun Hu(8:40~8:45)
Zhejiang University(8:45~8:50)
Session 1
Philip Ball(8:50~9:30)
Coffee Break (9:30~9:50)
Jiang Lei (9:50~10:30)
Sotiris Xantheas (10:30~11:10)
Shengfu Chen(11:10~11:40)
Yuhong Xu (11:40~12:10) 

 

 

 

 

Lunch
(12:30~13:30) 

Session 2
Bertil Halle (14:00~14:40)
Ruhong Zhou (14:40~15:20)
Alenka Luzar (15:20~16:00)
Coffee Break (16:00~16:20)
Fengshou Zhang (16:20~16:50)
Jeremy England (16:50~17:30)
Xiaojing Gong (17:30~17:50)
Peng Xiu (17:50~18:10)
Discussion Session(18:10~18:30)Dinner (18:30~20:00)


 

 

28th Oct. Thursday
 

Session 3
Jichen Li (9:00~9:40)
Jinghua Guo (9:40~10:20)
Coffee Break (10:20~10:35)
Jianzhong Wu (10:35~11:15)
Yuguang Mu (11:15~11:45)
Jianxing Song (11:45~12:15)

Lunch
(12:30~13:30)


 

 

Session 4
Shaoping Deng (14:00~14:30)
Guanghong Wei (14:30~15:00)
Wei Gu (15:00~15:15)
Hai Li (15:15~15:30)
Fengyu Li (15:30~15:45)
Haiping Fang (15:45~16:015)
Discussion Session(16:15~17:00)

Dinner (18:30~20:00)


 

 

 

Program Schedule download:

     Program_Schedule